Bujqësi e qëndrueshme për një Ballkan të qëndrueshëm

Titulli i projektit: Bujqësi e qëndrueshme për një Ballkan të qëndrueshëm

Kohëzgjatja: Janar 2016 deri më Dhjetor 2019

Objektivat: IPM është partner në projektin “Bujqësi e qëndrueshme për një Ballkan të qëndrueshëm”, projekt që zgjat nga Janar 2016 deri më Dhjetor 2019.

Aktivitetet:

Drejtuesi i projektit: Edvin Pacara

Partnerë: –

Financimi: Komisioni Evropian

Publikimet nga projekti:

Thirrjet e projektit: