Bujqësi e qëndrueshme për Ballkan të qëndrueshëm

Titulli i projektit: Bujqësi e qëndrueshme për Ballkan të qëndrueshëm

Kohëzgjatja: Janar 2016 deri më Dhjetor 2019

Objektivat: IPM është partner në projektin “Bujqësi e qëndrueshme për Ballkan të qëndrueshëm”, projekt që zgjat nga Janar 2016 deri më Dhjetor 2019.

Aktivitetet:

Drejtuesi i projektit: Edvin Pacara

Partnerë: ORCA – Serbi, FLOROZON – Maqedoni, NGO AKTIV – Kosovë, “Center for Protection and Research of Birds – CZIP” – Mal i Zi.

Financimi: Komisioni Evropian

Publikimet nga projekti:
Faqja e internetit e projektit: http://www.sasb-eu.org/en/

Thirrjet e projektit:
Konferenca rajonale “Media, OJF-të dhe bujqësia e qëndrueshme në Ballkanik Perëndimor”