Ndërgjegjësimi mbi ndikimet e ndryshimeve klimatike në Shqipëri

Titulli i projektit: Ndikimet e ndryshimeve klimatike në Shqipëri

Kohëzgjatja: 2008 – 2010 dhe 2014 – vazhdim

Objektivat: dokumentimi dhe tërheqja e vëmendjes për ndikimet e ndryshimeve klimatike në Shqipëri, në mënyrë që të rritet ndërgjegjësimi publik për seriozitetin e çështjes.

Aktivitetet: mbledhje të dhënash (foto, statistika), ndërgjegjësim në media dhe universitete me anë të seminareve dhe tryezave të rrumbullakëta

Drejtuesi i projektit: Edvin Pacara, Endri Haxhiraj

Partnerë: –

Financimi: Burimet e organizatës dhe puna vullnetare

Publikimet nga projekti:

Ndryshimet klimatike- foto evidenca nga Shqiperia
NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE VEKTORET BIOLOGJIKE pdf