Zbatimi i Konventës së Aarhusit në Shqipëri përpjekjet dhe zbatimi i politikave

Projekti “Zbatimi i Konventës së Aarhusit në Shqipëri përpjekjet dhe zbatimi i politikave” kreu një studim e hulumtim të gjendjes së zbatimit të Konventës së Aarhusit në Shqipëri, 13 vjet pas hyrjes së saj në fuqi. Projekti mblodhi informacionet e duhura nëpërmjet studimit dhe analizimit të legjislacionit në fuqi, raporteve, dokumenteve të politikave të ndryshme dhe studimeve të mëparshme në lidhje me zbatimin e Konventë së Aarhusit në Shqipëri, si dhe me anë të intervistimit personal dhe me anë të pyetësorëve të përfaqësuesve të organeve shtetërore, palëve të interesuara dhe shoqërisë civile. Faza e dytë e projektit ishte shkrimi i dokumentit të politikave, ku u shtjellua problematika dhe u nxorën përfundime e u dhanë rekomandime. Faza e fundit e projektit ishte shpërndarja e informacionit të nxjerrë nga ky dokument politikash, dhe lobimi i rekomandime te vendimmarrësit shqiptarë dhe palët e interesuara.

Projekti u financua nga Komisioni Evropian dhe Balkan Trust for Democracy.

Dokumenti i politikave mund të lmerret në formë të shtypur ose elektronike, duke kontaktuar te: iep@iep-al.org

Zbatimi i Konventës së Aarhusit në Shqipëri përpjekjet dhe zbatimi i politikave