Aktiviteti mbi ndryshimet klimatike te Albanian College in Durrës

Aktiviteti mbi ndryshimet klimatike më 18 janar, te Albanian College in Durrës, i cili u ndoq nga rreth 50 nxënës. Aktiviteti filloi me shfaqjen e filmit dokumentar “The Age of Stupid” dhe u pasua nga një diskutim ndërveprues me ekspertë të Institutit për Politika Mjedisore. Më pas nxënësit punuan në grupe për ato që secili prej tyre dhe kolegji do të bëjnë për të ulur gurmën ekologjike dhe emetimet e karbonit. Ata gjithashtu reflektuan sesi ndryshime të vogla në jetën e tyre dhe në zakonet e tyre të konsumit, mund të sigurojë një të ardhme të qëndrueshme.

Aktiviteti “Ndryshimet klimatike dhe pasojat në mjedis e burimet energjitike”

30 nëntor 2016, ora 9:30, Universiteti Polis, Tiranë

Më 30 nëntor 2016, Instituti i Politikave Mjedisore (IEP) ndërmorri aktivitetin ndëraktiv me profesionistë të rinj, studentë, aktivistë e mjedisorë, Ndryshimet klimatike dhe pasojat në mjedis e burimet energjitike”

Ky aktivitet u zhvillua me qëllim ndërgjegjësimin e publikut shqiptar mbi ndryshimet klimatike, efektet e tyre dhe mbrojtjen e mjedisit përballë ndryshimeve klimatike.

Temat që u prezantuan gjatë aktivitetit, ishin:

-“Ndryshimet klimatike në botë e në Republikën e Shqipërisë”;

-“Ndryshimet klimatike në Spanjë dhe masat e marra”;

-“Ndikimi socio-ekonomik i ndryshimeve klimatike”.

me prezantues Edvin Pacara, Alba Pereira, Hugo Diaz e Elidio Kapedani.

Këto prezantime shtjelluan shkaqet pse klima po ndryshon, ndikimi sipas sektorëve i aktivitetit njerëzor dhe ndarja e ndikimit sipas vendeve, pasojat në Republikën e Shqipërisë dhe në Spanjë, masat që po merren për të parandaluar pasojat, si dhe ndikimi në shoqëri, jetesë të përditshme dhe ekonomi i këtyre ndryshimeve klimatike. Prezantimet u pasuan me diskutime nga pjesëmarrësit e pyetje-përgjigje drejtuar prezantuesve.

Pjesa e dytë e aktivitetit ishte shfaqja e filmit të shkurtër dokumentar “HEC-et, energjia dhe komuniteti në Shqipëri: Konflikti për ujë dhe energji”. Dokumentari tregoi sesi marrja e ujit ishte kthyer në konflikt mes komunitetit që e kishte burim jete atë, dhe firmave e shtetit që e shihnin atë vetëm si burim energjie. Ky dokumentar u shfaq për të pasqyruar që ulja e reshjeve të shiut nga ndryshimet klimatike, do të sjellë një përshkallëzim të konflikteve për ujin në Shqipëri e në botë. Dokumentari i pasua nga diskutime mes pjesëmarrësve në aktivitet.

Aktiviteti prodhoi debate e argumentime të shumta. Reagimet e të rinjve ishin energjike duke vlerësuar nevojën që në vendin tonë të bëhet më shumë për të ecur drejt një ekonomie të gjelbër e jondotëse, dhe për parandalimin e ndryshimeve klimatike, si dhe u tregua interes në ndikimet e pasojat e ardhshme të ndryshimeve klimatike.

Gjatë aktivitetit u shpërnda dhe libërthi “Ndryshimet klimatike dhe pasojat e tyre në Republikën e Shqipërisë” si dhe “Mbrojtja e burimeve natyrore të Shqipërisë duke angazhuar profesionistët e rinj”.

Materialet dhe infrastruktura për zhvillimin e këtij aktiviteti u bënë të mundura me mbështetjen e Co-Plan në kuadër të ENV.net, financuar nga Bashkimi Evropian.

Trajnim e aktivitet ndërgjegjësimi mbi gjurmën ekologjike

Trajnim e aktivitet ndërgjegjësimi mbi gjurmën ekologjike
Qendra Rinore Berat
Datë 25 nëntor 2016

Vullnetarët EVS të Institutit të Politikave Mjedisore, Alba Pereira dhe Hugo Diaz, zhvilluan një trajnim me të rinjtë e Beratit, te Qendra Rinore Berat, mbi gjurmën ekologjike dhe atë se çfarë mund të bëjë çdo i ri që ta zvogëlojë ndikimin e tij/saj në mjedis.

Aktiviteti u zhvillua në mënyrë ndëraktive dhe joformale: filloi me lojëra në natyrë dhe më pas pasoi me ndarjen e të rinjve në grupe, dhe secili grup përgatiti një fletë ku të rinjtë kishin shkruar se çfarë atë mendonin dhe çfarë dinin rreth gjurmës ekologjike. Më pas vijoi me një prezantim rreth gjurmës ekologjike, si mund ta ulë atë secili dhe cilat janë problemet kryesore që njerëzit hasin sot në jetën e përditshme, në lidhje me ndikimin që kemi ne në mjedis e klimë.

Aktiviteti vijoi me diskutime dhe video të ndryshme rreth gjurmës ekologjike e mënyrave sesi ta ulim atë.

Të rinjtë morë pjesë aktivisht dhe shprehën interesimin e tyre dhe ndërgjegjësimin rreth asaj se çfarë ata mund të bëjnë që të ulin ndikimin në mjedis, dhe shprehën shqetësimin e tyre për gjendjen mjedisore e të ardhmen e mjedisit në Republikën e Shqipërisë dhe në botë.

Foto nga aktiviteti:

logo-erasmus-plus

Thirrje për trajnues & konsulent

Thirrje për trajnues & konsulent: ORCA (Serbi) në emër të partneritetit: AKTIV (Kosovo), FLOROZON (Maqedoni), CZIP (Mal i Zi) dhe IEP (Shqipëri),  shpall thirrjen për trajnerë dhe konsulentë për trajnimin e OJF-ve për zhvillimin organizativ & mbështetje dhe trajnim për shkrimin e projekt-propozimeve.

Thirrja është e hapur deri më 31 tetor 2016 për trajnerë dhe konsulentë nga vendet e Ballkanit Perëndimor.

Teksti i plotë i thirrjes (në anglisht) mund të shkarkohet këtu

 

Shkëmbimi Rinor “Ekoturizmi: Të zhvillojmë një sjellje që respekton mjedisin dhe trashëgiminë kulturore”

Thirrje për 6 pjesëmarrës nga Republika e Shqipërisë në Shkëmbimin Rinor “Ekoturizmi: Të zhvillojmë një sjellje që respekton mjedisin dhe trashëgiminë kulturore” (“Ecotourism: Developing an attitude that respects the environment and the cultural heritage”).
Të interesuarit/at të dërgojnë një mesazh ku të shkruajnë se pse duan të marrin pjesë në këtë shkëmbim dhe CV-në e tyre te iep@iep-al.org
Afati i fundit për aplikim: 30 shtator
Shkëmbimi rinor do të bëhet në Berat, në datat 18-23 tetor dhe bëhet mes OJF-ve pjesëmarrëse nga Italia, Shqipëria, Kosova, Letonia, Belgjika dhe Spanja. Gjuha e përdorur në shkëmbim është anglishtja prandaj pjesëmarrësit duhet të jenë të aftë të flasin anglisht. Mosha 18-30 vjeç. Udhëtimi mbulohet deri në 20 Euro ndërsa të gjitha shpenzimet e tjera si akomodim e ushqim janë të mbuluara nga projekti.
Për më shumë informacion, shihni paketën informuese Paketa Informuese e Shkëmbimit Rinor
IMG_1881

IMG_1887

Aktiviteti për Ditën e Mjedisit, 5 qershor 2016

Në datën 08 Qershor 2016, Instituti i Politikave Mjedisore (IEP) ndërmorri aktivitetin interaktiv me profesionistë të rinj dhe të sapodiplomuar” “MBROJTJA E BURIMEVE NATYRORE TË SHQIPËRISË DUKE ANGAZHUAR PROFESIONISTËT E RINJ”. Ky aktivitet zhvillohet me qëllim ndërgjegjësimin e mbrojtjen e mjedisit përballë ndryshimeve klimatike nga njëra anë dhe rritje të vetëdijes për energjitë e ripërtëritshme nga ana tjetër si aktivitet i grupimit Youth for Energy Policy (YEP).
Aktiviteti i zhvilluar në mjediset e universitetit Polis në Tiranë, u dha mundësinë këtyre të rinjve të shprehin pozicionin dhe punën e tyre lidhur me çështjen e energjisë në Republikën e Shqipërisë. Aktiviteti u konceptua në dy pjesë. Në të parën u zhvillua një prezantim i situatës aktuale me problematikën që sjellin HEC-et e shumta e të pastudiuara, situata e prodhimit të energjisë në Republikën e Shqipërisë, metodat më të mira të prodhimit të energjive të ripërtëritshme në Spanjë, si dhe si dhe alternativa të ndryshme. Pjesa e dytë e aktivitetit ishte një punëtori ku pjesëmarrësit u ndanë në dy grupe, dhe analizuan situatën e shkuar, aktuale dhe të ardhme të energjisë në Republikën e Shqipërisë, të ardhmen që ata duan si dhe një plan aksioni se çfarë duhet bërë.
Aktiviteti prodhoi debate e argumentime të shumta. Reagimet e të rinjve ishin energjike duke vlerësuar nevojën për hulumtime të mëtejshme. Reagimet u shfaqën si debate ose thellime në çështje të caktuara. Ndër pikat kryesore ku të rinjtë u ndalën për të diskutuar dhe që mund të konsiderohen në të ardhmen ishin:
o Duhet punuar mbi efiçencën e energjisë me brezat e rinj, fëmijët, për të rritur ndërgjegjësimin ndaj nevojave më të reduktuara për elektricitet.
o Duhet të kryhen vlerësime realiste për nevojën ose jo të HEC-eve, për avantazhet dhe disavantazhet e tyre, rast pas rasti.
o Duhet të konsiderohen potencialet për shkëmbimet e energjisë me Republikën e Kosovës që ka qasje të ndryshme të prodhimit të energjisë elektrike. Kjo mund të konsiderohet gjatë pikut të verës kur prurjet ujore në Republikën e Shqipërisë bien ndërkohë që Republika e Kosovës ka prodhim konstant dhe e anasjelltas kur Republika e Shqipërisë ka prurje të larta gjatë dimrit.
o Ka një nevojë për informacion dhe analizë mbi ndikimin mjedisor të burimeve alternative të prodhimit të energjisë, të asaj diellore të erë.
o Duhet konsideruar kombinimi i burimeve të ndryshme të energjisë.
o Duhet të zbatohet një analizë mbi potencialin praktik të aplikimit të teknologjisë diellore dhe asa të erës, të kostos dhe kohës së vetëshlyerjes..
Ata u shprehën gjithashtu për dobinë e takimeve të tilla ku gjejnë një mundësi për të shprehur profesionalizmin dhe dijet e tyre mbi mjedisin, energjinë dhe problematika të tjera. Ky aktivitet tregoi që është një mjet i dobishëm për zhvillimin e mendimit kritik midis profesionistëve të rinj, për njohjen midis tyre dhe pse grupimin e tyre në rrjete ku ata mund të japin kontribut në të ardhmen.
Materialet dhe infrastruktura për zhvillimin e këtij aktiviteti u bënë të mundura me mbështetjen e Co-Plan në kuadër të ENV.net, financuar nga Bashkimi Evropian.

Disa arritje që mund të evidentohen në këtë aktivitet janë:
Profesionistët e rinj shprehën njohuritë dhe perceptimin e tyre mbi një sërë çështjesh lidhur me burimet energjitike në Republikë e Shqipërisë, si dhe sugjerime lidhur me to.
Grupimi Youth for Energy Policy (YEP) po bëhet më i njohur midis profesionistëve të rinj ndërkohë që ndihmoi në forcimin e mendimit kritik dhe ndërveprimin e profesionistëve të rinj me njëri tjetrin.
Aktiviteti solli në vëmendjen e të rinjve çështjet e debatuara të HEC-ve në lumenj, dhe ruajtjen e lumenjve ende të paprekur rëndë nga ndërhyrjet e njeriut, Valbonën dhe Vjosën, duke vijuar ndërgjegjësimin midis të rinjve.
Të rinjtë duan shumëllojshmëri burimesh energjish, autonomi nga rrjeti, dhe energji më mjedisore në Republikën e Shqipërisë.

Të rinjtë pjesëmarrës
Paneli
Punëtoria